Detail
Hold

Dùng phay mặt phẳng trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .

Related products
Hold
Dùng phay ren trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng phay rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng Tiện ngoài trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện lỗ trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng . 
Hold
Dùng tiện ren trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện rãnh mặt đầu trên máy CNC, máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện rãnh trong trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện rãnh góc trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC , máy chuyên dùng.
Hold
Dùng phay tinh trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng phay mặt phảng rãnh trên máy CNC. máy chuyên dùng .