Dao phay
Dao phay 2 me ngắn.
Dùng phay mặt phẳng , phay rãnh trên máy CNC , vạn năng ,máy chuyên dùng .
Dao phay 4 me ngắn.
Dùng phay rãnh , mặt phảng trên máy CNC , vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 4 me dài .
Dùng phay rãnh , phay mặt phẳng trên máy CNC ,máy vạn năng , chuyên dùng .
Dao phay 2 me dài .
Dùng để phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC ,máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 6 me ngắn.
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC, máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 6 me dài .
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC, máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 3 me ngắn.
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 3 me dài .
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC , vạn năng , chuyên dùng .
Dao phay cầu 2 me ngắn.
Dùng phay tinh trên máy CNC, vạn năng , chuyên dùng .
Dao phay cầu 2 me cổ dài .
Dùng phay tinh trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Dao phay khắc chữ .
Dùng phay rãnh nhỏ , khắc chữ trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Dao phay cầu 4 me .
Dùng phay tinh trên máy CNC , máy chuyên dùng .