Mũi khoan
Mũi khoan ghép mảnh định hình
Dùng khoan lỗ trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Mũi khoan làm mát trong
Dùng khoan lỗ trên máy CNC . khoan với tốc độ cao .
Mũi khoan làm mát ngoài.
Dùng khoan lỗ trên máy CNC, máy khoan vạn năng , chuyên dùng .
Mũi khoan và vát mép.
Dùng khoan và vát mép cùng một lúc trên máy CNC, máy chuyên dùng .
Mũi khoan gắn mảnh .
Dùng khoan lỗ , trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Mũi khoan dài .
Dùng khoan các lỗ sâu , nhỏ trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Mũi khoan lòng súng .
Dùng khoan lỗ rất sâu trên máy CNC , máy chuyên dùng .