Dụng cụ đo kiểm
Bộ dưỡng kiểm lỗ
Dưỡng ren
Dụng cụ kiểm ren trục tiêu chuẩn
Dụng cụ đo giới hạn ren theo tiêu chuẩn ISO
Dụng cụ đo giới hạn ren theo tiêu chuẩn JIS
Dụng cụ đo ống chuẩn R
Dưỡng kiểm lỗ PL
Thước cặp điện tử
Pame điện tử
Thược cặp cơ
Đồng hồ so cơ
Đồng hồ so điện tử