Thùng nhựa - SH
Thùng nhựa HS014LM
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
HS002-SH
HS002-SH
HS004-SH
HS004-SH
HS005-SH
HS005-SH
HS008-SH
HS008-SH
HS012-SH
HS012-SH
HS011-SH
HS011-SH
HS009-SH
HS009-SH
HS010-SH
HS010-SH
HS013-SH
HS013-SH
HS014-SH
HS014-SH
HS016-SH
HS016-SH