Thùng nhựa - SH
HS018-SH
HS018-SH
HS020-SH
HS020-SH 
Sóng Trái cây 008-SH
Sóng Trái cây 008-SH 
Sóng Trái cây 009-SH
Sóng Trái cây 009-SH
HS015-SH
HS015-SH
HS0199-SH
HS0199-SH
HS022-SH
HS022-SH