Thùng nhựa A-B
Thùng nhựa B1
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
Thùng nhựa A4
Dùng để sản phẩm , linh kiện ....
Thùng nhựa A3
Dùng để sản phẩm , linh kiện .....
Thùng nhựa A2
Dùng để sản phẩm , Linh kiện .....
Thùng nhựa B2
Dùng để sản phẩm . linh kiện ,.......
Thùng nhựa B5
Dùng để sản phẩm , linh kiện ...........
Thùng nhựa B6
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
Thùng nhựa B4
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
Thùng nhựa B3
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......