Dụng cụ cắt gia công cơ khí
Cán dao tiện rãnh góc .
Dùng tiện rãnh góc trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Cán dao phay trụ ghép mảnh.
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC , máy chuyên dùng.
Cán dao trụ lắp mảnh cầu .
Dùng phay tinh trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Đầu phay ghép mảnh dạng trụ.
Dùng phay mặt phảng rãnh trên máy CNC. máy chuyên dùng .
Mảnh cắt rãnh đặc biệt.
Dùng để tiện rãnh trên máy CNC , máy chuyên dùng .
Mảnh phay ren.
Dùng phay ren trên máy CNC , máy chuyên dùng ..
Mảnh cắt đặc chủng .
Dùng gia công định hình trên máy CNC , vạn năng , chuyên dùng .
Dao phay 2 me ngắn.
Dùng phay mặt phẳng , phay rãnh trên máy CNC , vạn năng ,máy chuyên dùng .
Dao phay 4 me ngắn.
Dùng phay rãnh , mặt phảng trên máy CNC , vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 4 me dài .
Dùng phay rãnh , phay mặt phẳng trên máy CNC ,máy vạn năng , chuyên dùng .
Dao phay 2 me dài .
Dùng để phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC ,máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Dao phay 6 me ngắn.
Dùng phay mặt phẳng , rãnh trên máy CNC, máy vạn năng , máy chuyên dùng .