Cutting tools
Lưỡi Cưa Vòng .
Dùng để cưa , cắt đứt kim loại , dạng thanh , ống , dạng hộp ...... 
Tap nut.
Dùng trong taro đai ốc trên các máy chuyên dùng .
Weel grinding.
Dùng để mài các sản phẩm cơ khí trên máy chuyên dùng và vạn năng .
Hold
Dùng phay ren trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng phay mặt phẳng trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng phay rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng Tiện ngoài trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện lỗ trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng . 
Hold
Dùng tiện ren trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện rãnh trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện rãnh mặt đầu trên máy CNC, máy vạn năng , máy chuyên dùng .
Hold
Dùng tiện rãnh trong trên máy CNC , máy vạn năng , máy chuyên dùng .