Mũi Taro
Taro đai ốc .
Dùng trong taro đai ốc trên các máy chuyên dùng .