Tap
Tap nut.
Dùng trong taro đai ốc trên các máy chuyên dùng .