Lồng Thép.
Lồng Thép hình 1.
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
Lồng Thép hình 2.
Dùng để sản phẩm , linh kiện ......
Lồng Thép hình 3.
Dùng để sản phẩm , linh kiện ....
Lồng Thép hình 4.
Dùng để sản phẩm , linh kiện ....