Đá mài .
Đá mài .
Dùng để mài các sản phẩm cơ khí trên máy chuyên dùng và vạn năng .