Dụng cụ làm sạch .
Chổi làm sạch .
Dùng làm sạch sản phẩm bằng tay hoặc trên máy .
Chổi làm sạch dạng trụ .
Dùng để làm sạch sản phẩm trên máy cầm tay hoặc máy chuyên dùng .
Chổi làm sạch dạng bánh .
Dùng làm sạch sản phẩm trên máy chuyên dùng , cầm tay .