Thiết bị gia công cơ khí
Máy khoan King Sang KSD32
Máy khoan King Sang KSD25
Máy khoan King Sang KSD16
Máy khoan tự động Kinh Sang KSA-16A
Máy khoan tự động King Sang KSD15
Máy taro King Sang KS-1408
Máy taro King Sang KS-M08
Máy taro King Sang KS-1068
5880 GIN - SC03 - 16
5886 GIN - PSK07 - 16
5883 GIN- AE09
5888 GIN - NBK - 06 - 12